تصادفی

کتابخانه تولید JSON تصادفی

برای تولید مقدار تصادفی با فرمت JSON ابزارهای متعددی در زبان های برنامه نویسی مختلف طراحی شده است. تولید داده ساختگی (Fake) کاربردهای متعددی دارد. این کتابخانه را برای تولید JSON تصادفی مبتنی بر یک الگوی مشخص شده توسط کاربر، در زبان پایتون ساخته ام.

ادامه مطلب

بررسی مقاله: Cross-Domain Weakly-Supervised Object Detection through Progressive Domain Adaptation

روش های متعددی برای تشخیص اشیاء ابداع شده است؛ در همه این روش ها ویژگی های تصویر استخراج و سپس از روی ویژگی ها با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین تصاویر تشخیص داده می شود. از جنبه ی استخراج ویژگی از تصویر می توان الگوریتم های تشخیص شیء را به دو دسته کلی با و بدون یادگیری عمیق تقسیم کرد.

ادامه مطلب