بررسی مقاله: Cross-Domain Weakly-Supervised Object Detection through Progressive Domain Adaptation

روش های متعددی برای تشخیص اشیاء ابداع شده است؛ در همه این روش ها ویژگی های تصویر استخراج و سپس از روی ویژگی ها با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین تصاویر تشخیص داده می شود. از جنبه ی استخراج ویژگی از تصویر می توان الگوریتم های تشخیص شیء را به دو دسته کلی با و بدون یادگیری عمیق تقسیم کرد.

ادامه مطلب

بررسی مقاله: Chitty-Chitty-Chat Bot: Deep Learning for Conversational AI

بهترین واسط تعاملی میان انسان ها مکالمه است. اول که به هم میرسیم با گفتن سلام شروع می کنیم به مکالمه؛ خوب اگر واسط میان انسان و ماشین (بجای موس و کیبورد و …) به مکالمه گفتاری تبدیل بشه حس بهتری از برقرار ارتباط با ماشین پیدا می کنیم.

ادامه مطلب